1. YLEISTÄ TIETOA HATTIWATT-PALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ

HattiWatt-palvelun käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttämistä.

Nämä käyttöehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin HattiWatt-palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella palvelua käytetään. Käyttäjän on sallittua käyttää HattiWatti-palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

HattiWatt-palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä, sekä HattiWatt-palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänen tulee lopettaa palvelun käyttö välittömästi.

2. PALVELUNTARJOAJA

Pramell Oy
Osoite: Hiekkapellonkuja 3, 28610 Pori
Y-tunnus: 3206853-6
contact@hattiwatt.com

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

HattiWatt-palvelun käyttö on mahdollista ilman, että käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava henkilötietojaan. 

4. EVÄSTEET

HattiWatt-palvelun välityksellä voidaan evästeiden (”cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä HattiWatt-palvelun osioita käyttäjä on selannut.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi HattiWatt-palvelun käyttäjämäärien ja muiden käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla HattiWatt-palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi.

HattiWatt-palvelun käyttäjä voi estää evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan.

5. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

5.1. Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Pramell Oy myöntää HattiWatt-palvelun käyttäjälle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää HattiWatt-palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää HattiWatt-palvelua ja sen sisältöä ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää HattiWatt-palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa HattiWatt-palvelua tai sen sisältöä. Jos HattiWatt-palvelu tai sen osio sisältää mahdollisuuden välittää sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa.

HattiWatt-palvelun käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua millään tavoin.

HattiWatt-palvelun käyttäjä ei saa käyttää palvelua

  1. esiintyäkseen HattiWatt-palvelun/Pramell Oy:n edustajana;
  2. otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään HattiWatt-palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;
  3. muunlaiseen väärien tietojen antamiseen;
  4. muiden käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen;
  5. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai
  6. muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

5.2. Palvelun muutokset

Palvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Pramell Oy on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan HattiWatt-palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Pramell Oy:llä on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata HattiWatt-palvelussa annettua informaatiota, lisätä ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Pramell Oy:llä on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa HattiWatt-palvelu, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen tai palvelussa erikseen annettujen ehtojen ja ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Pramell Oy:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa.

5.3. Rekisteröityminen

HattiWatt-palvelun käyttö on mahdollista ilman, että käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava henkilötietojaan.

6. HATTIWATT-PALVELUN SISÄLTÄMÄT LINKIT ULKOPUOLISILLE SIVUSTOILLE

HattiWatt-palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla HattiWatt-palvelun hallinnassa eikä valvonnassa. HattiWatt-palvelu ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois HattiWatt-palvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

HattiWatt-palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat ja tunnukset ovat Pramell Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.
Kaikki HattiWatt-palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Pramell Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Pramell Oy ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8. VASTUUNRAJOITUKSET

Pramell Oy pyrkii pitämään HattiWatt-palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Pramell Oy ei kuitenkaan takaa, että HattiWatt-palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. HattiWatt-palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Pramell Oy ei ole vastuussa HattiWatt-palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

HattiWatt-palvelu ei ole saatavilla kaikissa maissa ja se on saatavilla vain tietyillä kielillä. HattiWatt-palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Pramell Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, jotka johtuvat HattiWatt-palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä. Kaikissa tapauksissa Pramell Oy:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Pramell Oy ei ole vastuussa mahdollisten virheellisten hintatietojen tai hintatietojen puuttumisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Käyttäjä vapauttaa Pramell Oy:n ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän HattiWatt-palvelun käytöstä.

Pramell Oy käyttää kolmannen osapuolen (Nord Pool) tietolähdettä, eikä ole näin ollen vastuussa tiedon oikeellisuudesta.

9. EHTOJEN MUUTOKSET JA ILMOITUKSET

Pramell Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai HattiWatt-palvelun välityksellä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että käyttäjä on hyväksynyt käyttöehtoihin tehdyt muutokset.

Pramell Oy voi sisällyttää HattiWatt-palveluun ilmoituksia ja mainoksia. HattiWatt-palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen lähetystavasta huolimatta.

10. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU

HattiWatt-palvelun käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Nämä käyttöehdot on julkaistu 17.10.2022

Versio 1.0 2022